Algemene voorwaarden

OVER DEZE WEBSITE

De op deze website verstrekte informatie en geleverde diensten, alsook elke software dienstig voor het gebruik hiervan zijn beschermd door (intellectuele) eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Stremersch, Van Broekhoven & Partners (‘SVBP’), naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Oude Leeuwenrui 32 in 2000 Antwerpen. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Uitzonderingen hierop kunnen enkel worden verleend mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Stremersch, Van Broekhoven & Partners. Het opslaan van informatie van de website in een database is uitdrukkelijk verboden, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. U mag zonder onze toestemming wel onze artikels gebruiken of reproduceren als privé-persoon voor strikt persoonlijk gebruik.

SVBP streeft ernaar dat de informatie op haar website up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de website gebeurt evenwel op autonome verantwoordelijkheid van de bezoeker.  SVBP geeft geen waarborgen aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie op haar website, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, die de bezoeker zou lijden door acties genomen op basis van informatie verworven door bezoek aan deze website.

Door het eenvoudig raadplegen of op andere wijze gebruiken van deze website gaat elke bezoeker impliciet akkoord met de algemene voorwaarden.

 

OVER DE DIENSTVERLENING

Stremersch, Van Broekhoven & Partners, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Oude Leeuwenrui 32 in 2000 Antwerpen en vertegenwoordigd door de Heer Jo Stremersch, gedelegeerd bestuurder, verklaart hierbij het volgende:

Stremersch, Van Broekhoven & Partners is door de FSMA (Congresstraat 12 – 14, 1000 Brussel) erkend als onafhankelijk financieel planner sinds 14/09/2015.

In deze hoedanigheid zal Stremersch, Van Broekhoven & Partners raad over financiële planning verstrekken aan de cliënt, d.w.z. raad over het optimaliseren van het vermogen van de cliënt op basis van de behoeften en doelstellingen die de cliënt meedeelt, en indien de cliënt hierom uitdrukkelijk verzoekt, het begeleiden van de cliënt bij de verwezenlijking van het door Stremersch, Van Broekhoven & Partners voorgestelde actieplan.  De raad bestaat altijd uit een multidisciplinaire analyse van de situatie van de cliënt waarbij – behalve indien de cliënt het uitdrukkelijk anders verzoekt – volgende 4 aspecten steeds aan bod komen:

 1. het burgerlijk recht,
 2. het fiscaal recht en de fiscaliteit,
 3. de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid
 4. de economische en financiële context

Als kostprijs voor deze raad over financiële planning hanteert Stremersch, Van Broekhoven & Partners een uurtarief. Ons uurtarief bedraagt 210 EUR (senior planner), 170 EUR (planner), 155 EUR (portefeuille analist), 150 EUR (senior paraplanner) en 130 EUR (paraplanner), exclusief BTW. In de offerte zal steeds een correcte raming van het aantal te presteren uren worden vermeld. Verplaatsingskosten worden gefactureerd (110 EUR/u, excl. BTW).

 

Gedragsregels

Bij het verstrekken van raad over financiële planning, zetten financiële planners zich op loyale, billijke, objectieve en professionele wijze in voor de belangen van hun cliënten.

Alle informatie die aan cliënten of potentiële cliënten wordt verstrekt, met inbegrip van publicitaire mededelingen, is correct, duidelijk en niet misleidend. De financieel planner zal geen enkele confidentiële informatie over de klant openbaar maken.

De financieel planner verbindt zich er toe om de nodige kennis en vaardigheden te behalen en te onderhouden naargelang wijziging in de wetgeving. Bij het verstrekken van raad over financiële planning, schikken financiële planners zich naar de bepalingen m.b.t. marktpraktijken en consumentenbescherming.

Vóór raad over financiële planning te verstrekken aan cliënten of potentiële cliënten, wordt hun de algemene voorwaarden op duurzame drager bezorgd.

Vooraleer raad over financiële planning mag worden verstrekt, moet verder ook alle vereiste informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt, waaronder informatie over zijn financiële, familiale en professionele situatie, alsook zijn doelstellingen en behoeften inzake financiële planning, schriftelijk worden ingezameld, zodat hem passende raad kan worden gegeven.

Vóór er raad over financiële planning mag worden verstrekt, moet met elke cliënt een schriftelijke overeenkomst worden afgesloten. Behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt, moet de raad over financiële planning gebaseerd zijn op een multidisciplinaire analyse van de situatie van de cliënt waarbij de volgende aspecten aan bod komen: het burgerlijk recht; het fiscaal recht en de fiscaliteit; de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid; de economische en financiële context.

De raad over financiële planning moet gepersonaliseerd en passend zijn, rekening houdend met de ingezamelde informatie over de persoonlijke situatie van de cliënt, zijn doelstellingen en zijn behoeften. Aan de cliënt moet een duidelijk en volledig schriftelijk verslag over de verstrekte raad over financiële planning worden overhandigd.

Bij het verstrekken van raad over financiële planning moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen:

 • Als de mogelijke voordelen van een strategie inzake vermogensplanning worden benadrukt, moet ook een correcte en duidelijke indicatie van de desbetreffende risico’s worden gegeven;
 • De risico’s die inherent zijn aan de voorgestelde strategieën inzake vermogensplanning, moeten duidelijk zijn aangegeven, met vermelding van de mogelijke risiscoverhogende wisselwerking tussen verschillende strategieën;
 • Aan de cliënt moet alle nodige toelichting worden verschaft over de mogelijke gevolgen van de in °2 bedoelde risico’s;
 • Alle financiële en andere verplichtingen die de cliënt zou kunnen aangaan in het kader van de bepaalde strategieën, moeten duidelijk zijn beschreven;
 • Als aan bepaalde strategieën inzake vermogensplanning waarborgen of beschermingen zijn gekoppeld, moet duidelijk en in detail zijn beschreven wat zij precies inhouden en onder welke voorwaarden zij in werking treden;
 • Alle informatie die wordt verstrekt, moet in begrijpelijke taal worden geformuleerd, die is afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt aan wie zij gericht is;
 • Er mogen geen belangrijke elementen of waarschuwingen worden verhuld, afgezwakt of verdoezeld;
 • Er moet worden aangegeven welke fiscale impact de strategieën inzake vermogensplanning hebben in het licht van de persoonlijke situatie van de cliënt;
 • Als verschillende strategieën inzake vermogensplanning kunnen worden overwogen, moet aan de cliënt een vergelijking worden bezorgd van de voor- en nadelen van die strategieën;
 • Als aan de cliënt simulaties worden verstrekt, moet toelichting worden gegeven bij de bij die simulaties gebruikte parameters en moet de aandacht van de cliënt met name worden gevestigd op het feit dat het louter om simulaties gaat;
 • De naam van de FSMA mag niet zodanig worden gebruikt dat daarmee wordt aangegeven of gesuggereerd dat zij de verstrekte raad onderschrijft of aanbeveelt.

 

Belangenconflicten

De financieel planner moet alle redelijke maatregelen nemen om belangenconflicten te voorkomen tussen hemzelf enerzijds, en zijn cliënten anderzijds, of tussen zijn cliënten onderling, en, als het niet mogelijk blijkt een belangenconflict te vermijden, om dat conflict te identificeren en te beheren teneinde aldus te voorkomen dat dit de belangen van de cliënten zou schaden.

Als de genomen maatregelen met betrekking tot het beheer van een belangenconflict ontoereikend zou zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op schade van de belangen van de cliënten kan worden afgewend, wordt de cliënt, vóór hem raad over financiële planning wordt verstrekt, duidelijk en op een duurzame drager in kennis gesteld van de algemene aard en/of de oorzaak van het belangenconflict.

De verstrekte informatie moet voldoende gedetailleerd zijn, gelet op de persoonlijke situatie van de cliënt, opdat hij met kennis van zaken zou kunnen beslissen of hij al dan niet verder een beroep blijft doen op de aangeboden diensten.

 

Procedures belangenconflicten

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen ons kantoor of haar verbonden personen en een klant. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en het nadrukkelijk onafhankelijk statuut ervan.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

 • Een interne gedragscode (zie gedragsregels);
 • Een vast verloningsbeleid, onafhankelijk van het aantal verwerkte dossiers
 • Een vast facturatiebeleid, onafhankelijk van producten, maar uitsluitend op uurbasis
 • Een beleid dat erop toeziet dat de planners enkel advies geven en dus niets van producten proberen verkopen en in staat zijn om aan de cliënten dit advies op een objectieve en professionele wijze toe te lichten
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 

Verklaring

Stremersch, Van Broekhoven & Partners verklaart hierbij het volgende:

Wij treden op als een partij die onafhankelijk is ten aanzien van de emittenten en de gereglementeerde ondernemingen.

Wij hanteren het absoluut verbod om vergoedingen, commissies en andere geldelijke voordelen rechtstreeks of onrechtstreeks in ontvangst te nemen van gereglementeerde ondernemingen of emittenten.

Wij hanteren eveneens het verbod om gelden en financiële producten van onze cliënten in ontvangst te nemen en bij te houden.

Stremersch, Van Broekhoven & Partners verstrekt aan zijn cliënten geen beleggingsadvies als bedoeld in artikel 46, 9° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen en verstrekt in ruimere zin geen enkel advies over transacties in individuële financiële producten.

Tenslotte is het ons absoluut verboden om mandaten of volmachten te bezitten op rekeningen van onze cliënten.

 

Gebruikte gegevens

Stremersch, Van Broekhoven & Partners zal zich bij haar adviesverlening in het kader van de dienst financiële planning volledig en exclusief baseren op de gegevens die de cliënt heeft vermeld in de inventaris.  Noch de cliënt, noch Stremersch, Van Broekhoven & Partners gaan tegenover elkaar de verbintenis aan om te garanderen dat deze gegevens overeenstemmen met de actuele vermogenstoestand van de cliënt. Al de cijfers in het rapport zijn afkomstig uit prognoses, schattingen of simulaties. Ze zijn niet absoluut te interpreteren doch dienen als indicatie. Bovendien gaat het voornamelijk om toekomstige waarden die onderhevig kunnen zijn aan verandering in de wetgeving terzake.

 

Aansprakelijkheid

Stremersch, Van Broekhoven & Partners is niet aansprakelijk voor enige schade geleden ten gevolge van de toepassing van verstrekte adviezen wanneer de cliënt niet een volledig, getrouw en pertinent overzicht van zijn vermogenstoestand heeft gegeven, of enige informatie van welke aard ook heeft achtergehouden waarvan de cliënt redelijkerwijs mocht aannemen dat die bij de besluitvorming relevant zou zijn. Stremersch, Van Broekhoven & Partners is enkel verantwoordelijk voor directe schade voortvloeiend uit of verband houdend met nalatigheid, opzet of grove fout bij uitvoering van de dienst financiële planning.

Stremersch, Van Broekhoven & Partners waarborgt dat haar analyses gebaseerd zijn op de huidige vigerende fiscale, sociale en successorale wetgeving.

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De cliënt verklaart zich akkoord dat zijn gegevens worden opgenomen in de bestanden van de vennootschap.  Stremersch, Van Broekhoven & Partners garandeert de cliënt een gepaste bescherming van de persoonsgegevens. Deze is gebaseerd op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (“GDPR”).